STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TAŃCA

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

& 1
Śląski Związek Tańca, w skrócie ŚZT, ŚZTan lub Śląski ZT zwany dalej Związkiem, jest wojewódzkim, dobrowolnym, samorządnym, trwałym związkiem sportowym, mającym na celu organizację, rozwój i upowszechnianie dyscypliny sportu – taniec, a także rozwój rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji.
& 2
1. Związek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855, z pózn zm.) oraz ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. art. 7 (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z pozn zm.)
2. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne określające jego działalność.
& 3
1. Związek może współpracować w zakresie swej działalności z innymi organizacjami sportowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się popularyzacją i upowszechnianiem tańca.
2. Związek może być członkiem organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.
3. Związek szczególnie w kontaktach międzynarodowych może używać odpowiednio nazwy Silesian Dance Federation.
& 4
1. Terenem działania Związku jest obszar województwa śląskiego.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Związek może z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz umów prowadzić działalność poza granicami województwa śląskiego i Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Związku jest miasto Katowice.

& 5
Czas trwania Związku jest nieograniczony.
& 6
Związek działa w dyscyplinie sportu – taniec.
& 7
Związek może posiadać własne godło i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
& 8
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zrzeszonych w nim oraz działaczy.
2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.
& 9
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
&10
Związek może w celu realizacji swych celów statutowych współpracować z innymi organizacjami lub do nich przystępować w granicach prawem dozwolonych.

ROZDZIAL II
CELE 1 ŚRODKI DZIAŁANIA

& 11
Podstawowymi celami Związku są:
1. Organizacja, rozwój i upowszechnianie dyscypliny sportu – taniec, a także rozwój rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji.
2. Podejmowanie działań na rzecz promocji tańca.
3. Organizacja, rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.
4. Rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania tańca w różnych środowiskach.
5. Kształtowanie wśród członków zrzeszonych w klubach patriotyzmu, dyscypliny solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
6. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Związku.

& 12
Do podstawowych zadań Związku należą:
1. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu i rekreacji w zakresie różnych form tańca w ramach Związku.

2. Kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z uprawianiem i promocją tańca w ramach Związku.

3. Współdziałanie w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej.

4. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi oraz organizacjami i instytucjami sportowymi.

5. Wspomaganie działań tworzących dogodne warunki do uprawiania tańca.

6. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie sportu i upowszechniania kultury fizycznej.

7. Organizowanie i prowadzenie w ramach Związku turniejów, konkursów, przeglądów, pucharów, festiwali, itp. o randze regionalnej, ogólnopolskiej, międzynarodowej i mistrzowskiej we wszystkich kategoriach.

8. Opracowywanie i wydawanie przepisów, regulaminów i zasad współzawodnictwa sportowego w ramach Związku, a także wydawanie zasad dotyczących uprawiania tańca w sposób zgodny z normami prawa polskiego oraz postanowieniami organizacji do których Związek należy.

9. Przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji Związku do reprezentacji wojewódzkiej, narodowej i innych zespołów reprezentacyjnych do udziałów w zawodach mistrzowskich oraz innych turniejach i przeglądach międzynarodowych.

10. Organizowanie zawodów oraz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form tańca.

11. Propagowanie uprawiania tańca, a także upowszechnianie i stosowanie innych form aktywnego wypoczynku.

12. Współpraca, organizacja i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów w granicach obowiązującego prawa bezpośrednich kontaktów z wojewódzkimi, okręgowymi i narodowymi federacjami i związkami w kraju i za granicą, a także współdziałanie w realizacji celów i zadań organizacji krajowych i międzynarodowych do których Związek należy.

13. Zapewnienie przestrzegania w zawodach organizowanych przez Związek wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych przepisów.

14. Opracowywanie, w ramach Związku, planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy społecznych i pracowników etatowych oraz weryfikacja metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką tańca.

15. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków Związku, w tym zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, i działaczy społecznych niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz postanowień i decyzji obowiązujących w Związku.

16. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku w wyniku ich działania w dziedzinie tańca.Wydawanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Związku.

17. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, i działaczy społecznych, działających w ramach Związku, za naruszenie niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz postanowień i decyzji obowiązujących w Związku.

18. Prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku.

19. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej dotyczącej działalności Związku.

20. Prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej, szkoleniowej i popularyzatorskiej oraz inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie tańca.

21. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem tańca.

22. Organizowanie konferencji i seminariów na tematy stanowiące cele działań Związku.

23. Zajmowanie stanowiska i wydawania opinii w sprawach istotnych dla tańca w kraju i za granicą.

24. Zgłaszanie kandydatów do prac w krajowych i międzynarodowych organizacjach zajmujących się problematyką tańca.

25. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnym, rozwijanie działalność w zakresie budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji tych obiektów.

26. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej, sportu i rekreacji w szczególności w zakresie tańca.

27. Wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Szkół Mistrzostwa Sportowego kształcących uzdolnioną młodzież w dyscyplinie taniec.

28. Nadawanie klubom sportowym działającym w ramach Związku licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.

29. Udzielanie licencji zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i menedżerom działającym w ramach Związku.

30. Realizacja zadań zleconych w zakresie tańca, podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem, zmierzających do realizacji statutowych celów.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO
& 13

Członkowie Związku dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych.

& 14

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe działające w dyscyplinie sportu – taniec i posiadające osobowość prawną.

2. Członkami wspierającymi Związku mogą być kluby sportowe, osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie tańca, kultury fizycznej – zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające działalność Związku organizacyjnie, finansowo lub w inny sposób.

3. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Związku może być nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia podjęty na wniosek Zarządu tytuł Członka Honorowego Związku.

4. Przyjęcie członków:

1) Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia, do którego należy dołączyć wypełnioną deklarację członkowską wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedniej terytorialnie ewidencji oraz potwierdzenie uiszczenia wpisowego, składki w wysokości określonej uchwałą Zarządu Związku.
2) W przypadku nie wykazania uiszczenia wpisowego, składki o których mowa w ustępie 1) pisemne zgłoszenie o przyjęcie w poczet członków Związku nie będzie przez Zarząd rozpatrywane.

5. Szczególne formy wspierania Związku przez członków, wymienionych w pkt. 2, mogą być określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Zarządem Związku.
6. Związkowi przysługuje prawo badania zgodności statutów podmiotów wymienionych w pkt. 1 co do ich zgodności ze statutem Związku.
7. Od negatywnej decyzji Zarządu, dotyczącej przyjęcia w poczet członków Związku, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie z uzasadnieniem. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

&15
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1. przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,

2. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i programu działania Związku,

3. stosowania się do uchwał statutowych władz Związku oraz wydanych przez nie przepisów i regulaminów,

4. regularnego opłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych oraz innych opłat ustalonych przez władze Związku.

& 16
Członkom Związku przysługuje następujące uprawnienia:
1. Członkom zwyczajnym:
1) czynne prawo wyborcze do władz Związku wykonywane poprzez swoich delegatów, zgodnie z zasadami ustalonymi w &21.
2) bierne prawo wyborcze do władz Związku wykonywane poprzez swoich delegatów, zgodnie z zasadami ustalonymi w &23.
3) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów;
4) prawo posiadania aktu członkostwa;
5) prawo do rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swej działalności;
6) prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
2. Członkom wspierającym i Członkom Honorowym przysługuje wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

& 17

Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1. rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku – po uregulowaniu zobowiązań członkowskich,
2. wykluczenia w trybie uchwały Zarządu:

a) za działalność sprzeczną ze statutem, bądź uchwałami władz Związku,
b) z powodu nie uczestniczenia w pracach Związku.
c) w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 3 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia.

3. likwidacji, bądź ogłoszenia upadłości.

& 18
1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w &17 pkt. 2, członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w &18 pkt. 1. przez Walne
Zgromadzenie uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Związku powoduje zawieszenie jego praw członkowskich, wymienionych w & 16 statutu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU I ICH ORGANY

& 19
Władzami Związku są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

& 20
Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

& 21
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.
2. Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos, wyrażony przez delegatów wspólną decyzją. W przypadku braku uzgodnionej decyzji głos uznany jest za nieważny.
3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia głosowania decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Uchwały pozostałych władz i organów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
5. Głosowania odbywają się w sposób jawny, z wyłączeniem wyboru władz, gdzie obowiązuje głosowanie tajne.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ZWIĄZKU

& 22

1. Najwyższa władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze) lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.
4. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie ważnej potrzeby:

1) na podstawie własnej uchwały,
2) na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Komisję jednomyślnie w obecności co najmniej 2 jej członków,
3) na złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem wniosek co najmniej 4/5 członków zwyczajnych Związku.
4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów musi być zwołane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia stosownego wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

& 23
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych Związku, odpowiednio w liczbie od 1 do 5 delegatów, wybranych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

2) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków wspierających, w liczbie do 3, wybrani uchwałą swoich władz oraz członkowie ustępujących władz Związku nie będący delegatami.

3) poza osobami wymienionymi w & 23 pkt.1 ust. 1) i 2) w Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczyć mogą z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym zaproszeni przez Zarząd Związku goście i Członkowie Honorowi Związku.
2. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów wymagana jest obecność delegatów co najmniej połowy członków zwyczajnych, w pierwszym terminie, w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych do głosu stanowiącego.
3. Termin Walnego Zgromadzenia Delegatów jego miejsce oraz projekt porządku i regulamin obrad uchwala Zarząd Związku, podając treść tej uchwały do wiadomości wszystkich członków Związku na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem obrad.

& 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie zmian statutu,
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku,
7. rozpatrywanie wniesionych przez członków związku odwołań od uchwał władz Związku,
8. rozpatrywanie skarg członków związku na działalność Zarządu,
9. uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10. nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego Związku
11. rozstrzyganie w sprawach, w których statut nie określa kompetencji innych władz Związku.
ZARZĄD
& 25
1. Zarząd Związku składa się z 3-7 osób – stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia
Delegatów, w tym Prezesa Związku, Sekretarza, Skarbnika i nie więcej niż 2 Wiceprezesów oraz Członków.
2. Wszystkie funkcje obsadzane są w trybie głosowania na zebraniu konstytuującym Zarządu.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Zasady i tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów regulamin, a organizuje i kieruje nim Prezes Związku. W przypadku braku regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Zarząd uchwala tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

1) śmierci
2) pisemnej rezygnacji,
3) uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczenie z władz Związku.
6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to miejsce kooptacji z pośród uprawnionych członków.
7. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej 2 razy w roku podając do wiadomości termin i porządek dzienny na co najmniej 7 dni przed datą obrad.
8. Zebranie Zarządu prowadzi Prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu.
9. Członkowie Zarządu nie mogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić nieobecność. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub I z wiceprezesów.
10. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć w miarę potrzeb z głosem doradczym: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego jej członek Związku, główny księgowy Związku oraz przedstawiciele Komisji Dyscyplinarnej, a także działających przy Zarządzie organów opiniodawczych i doraźnych. Udział wymienionych osób jest obligatoryjny przy podejmowaniu przez Zarząd uchwał w przedmiocie objętym kompetencją reprezentowanych przez nie organów.

& 26
Do kompetencji Zarządu Związku w szczególności należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu; za Związek występuje Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
3. uchwalanie programu działania Związku,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami,
5. przyjmowanie i skreślanie oraz ocena działalności zwyczajnych i wspierających członków Związku,
6. uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku, w tym terminarza posiedzeń Zarządu,
7. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Związku we wszystkich przypadkach, w których statut bądź regulaminy takie odwołanie przewiduje,
8. reprezentowanie Związku wobec krajowych międzynarodowych organizacji oraz organizacji, których Związek jest członkiem lub w których posiada status obserwatora oraz podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do tych organizacji lub rezygnacji z ich członkostwa, a także wyznaczanie osób mających reprezentować Związek w tych organizacjach,
9. ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego, opłat za licencje i innych opłat na rzecz Związku związanych z jego statutowa działalnością:
10. uchwalanie regulaminów i nadzorowanie stałych organów opiniodawczo-doradczych i wykonawczych działających przy Zarządzie z mocy statutu oraz powoływanie, w miarę potrzeb, nadzorowanie i rozwiązywanie innych organów problemowych działających przy Zarządzie i zatwierdzanie ich regulaminów,
11. wybór delegatów reprezentujących Związek w organizacjach współpracujących,
12. rozwiązywanie w zakresie przewidzianym statutem i przepisami Związku sporów, związanych z działalnością członków Związku,
13. wydawanie przepisów dyscyplinarnych, powoływanie organów dyscyplinarnych i nadzór nad ich działalnością oraz podejmowanie uchwał w zakresie nakładana kar,
14. zatrudnianie Głównego Księgowego Związku i pracowników Związku, określanie zakresu ich kompetencji i udzielanie stosownych pełnomocnictw,
15. powoływanie Kadry Związku w tańcu z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej,
16. uchwalanie szczegółowych zasad do nadawania i pozbawiania licencji dla klubów, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i menedżerów, działających w ramach Związku,
17. nadawanie i zawieszanie klubom sportowym licencji, uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w tańcu, w ramach Związku,
18. nadawanie i zawieszanie licencji dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i menedżerów, działających w ramach Związku
19. wdrażanie obowiązujących przepisów antydopingowych,
20. uchwalanie wewnętrznych regulaminów dotyczących dyscypliny taniec w Województwie Śląskim, o ile nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych władz,
21. występowanie do właściwych organów administracji państwowej w sprawach: dotacji, szkolenia i doszkalana kadr trenerskich i instruktorskich, budowy lub modernizacji urządzeń sportowych i produkcji sprzętu na potrzeby tańca,
22. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju tańca,
23. zwoływanie Walnych Zgromadzeń zgodnie z & 22 pkt. 3 i 4 statutu,
24. przygotowanie sprawozdania z działalności Związku oraz pracy Zarządu dla Walnego Zgromadzenia oraz dla potrzeb Komisji Rewizyjnej, a także niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
25. uchwalanie zasad funkcjonowania i regulaminu Biura Związku,
26. nadawanie bądź wnioskowanie nadania odznaczeń i wyróżnień, stosownie do właściwych przepisów,
27. prowadzenie własnych przedsięwzięć w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr tańca oraz działalności wydawniczej w tym zakresie,
28. organizowanie lub zlecanie członkom lub innym podmiotom organizacji przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych innych niż objęcie organizacją systemu współzawodnictwa sportowego,
29. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Związku.

ORGANY DORADCZE, OPINIODAWCZE 1 WYKONAWCZE ZARZĄDU

& 27
1. Zarząd Związku może w miary potrzeb powoływać organy doradcze, opiniodawcze bądź wykonawcze.
2. Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter organu, jego skład, strukturę i zakres kompetencji.
3. Powołane w tym trybie organy działają na podstawie regulaminu, który zatwierdza Zarząd Związku.

KOMISJA REWIZYJNA

& 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu nie później niż 14 dni po Walnym Zgromadzeniu wybierając spomiędzy osób, które weszły w jej skład: przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy ponadto badanie okresowych sprawozdań i bilansów.
4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu Związku w sprawach objętych zakresem jej kontroli oraz występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.
5. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi i organowi nadzoru.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów na warunkach ustalonych w & 22 pkt.4 ust.2.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w zebraniach Zarządu i Prezydium oraz wszystkich innych organów Związku z głosem doradczym.
8. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy & 25 pkt. 5 i 6.
9. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
10. W przypadku braku regulaminu, o którym mowa w &24 pkt.9 Komisja Rewizyjna uchwala na pierwszym zebraniu tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

BIURO ZWIĄZKU

& 29
1. W razie potrzeby Zarząd może powołać Biuro Związku jako organizacyjno-wykonawczą i administracyjną jednostkę zabezpieczającą techniczną stronę działalności Związku, a w szczególności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów doradczych i wykonawczych.
2. Podejmując uchwałę, o której mowa wyżej Zarząd określi struktury Biura i zakres kompetencji jego pracowników.
3. Pracownikami Biura mogą być osoby posiadające kwalifikacje zawodowe niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania technicznej obsługi działań podejmowanych we wszystkich określonych statutem dziedzinach działalności Związku, pracujący społecznie lub angażowani na podstawie umowy z zachowaniem wymogów kodeksu pracy.

ROZDZIAL V
NAGRODY 1 WYRÓŻNIENIA

& 30
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania w ramach obowiązujących przepisów zasłużonych dla tańca działaczy, sędziów, trenerów i zawodników.
2. Związek może występować o nadanie osobom, o których mowa w pkt. l odznaczeń i wyróżnień państwowych i resortowych.
3. Uchwały w sprawach wymienionych w pkt. 1 oraz wnioskowane w sprawach wymienionych w pkt. 2 należy do kompetencji Zarządu.

& 31

Związek może posiadać swoją Odznakę Honorową, której wzór i zasady przyznawania określi regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA 1 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

& 32

Związek jest uprawniony do nakładania kar dyscyplinarnych na swoich członków, członków władz oraz zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów oraz działaczy, działających w ramach Związku.

& 33
1. Organem dyscyplinarnym Związku jest Komisja Dyscyplinarna.
2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 2-5 członków, w tym przewodniczącego, powołanych przez Zarząd na okres kadencji władz.
3. Na przewodniczącego powoływany jest członek Zarządu.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku.

& 34
Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy rozpoznanie spraw członków, członków władz, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy obwinionych o naruszenie norm etycznych lub nie przestrzeganie statutu, regulaminów, przepisów i uchwał władz Związku.

& 35
Komisja Dyscyplinarna może wnioskować do określonych statutem władz Związku o:
1/ nałożenie kary:
– upomnienia,
– nagany,
– pozbawienia licencji,
– zakazu organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu,
– weryfikacji osiągniętego wyniku,
– pozbawienia tytułów związkowych,
– dyskwalifikacji na czas określony lub dożywotnio,
– wykluczenia z Kadry Związku,
– wykluczenia z władz,
– zakazu pełnienia funkcji,
– podania orzeczenia do publikacji wiadomości (kara dodatkowa);
2/ podjęcie uchwały o:
– wykluczeniu ze Związku
– pozbawieniu członkostwa honorowego,
– pozbawieniu Odznaki Honorowej Związku.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK ZWIĄZKU

& 36
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, mienie ruchome i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
1) opłaty wpisowe, składki członków oraz opłaty za wydane licencje;
2) opłaty związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa Związku,
3) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
4) wpływy z działalności gospodarczej jeżeli Związek taką prowadzi,
5) dotacje, darowizny oraz środki pochodzące z fundacji i innych źródeł.
6) wpływy z działalności statutowej,
7) dochody z majątku Związku

& 37
Związek prowadzi gospodarkę finansowa i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

& 38
Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch dowolnych członków Zarządu, w tym jednym ze składających oświadczenie winien być Prezes.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU 1 ROZWIAZANIE SIĘ ZWIĄZKU

& 39
1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności delegatów reprezentujących przynajmniej połowę członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w tym zgromadzeniu.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji, likwidatorów oraz cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 40
1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem rejestracji
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o sporcie, kulturze fizycznej oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
3. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Związku.