ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

                                                                   

                                        § 1

 

Śląska Federacja Tańca Sportowego, w skrócie ŚFTS, zwana dalej Federacją, jest wojewódzkim, dobrowolnym, samorządnym, trwałym związkiem sportowym, mającym na celu rozwój i upowszechnianie dyscypliny tańca, w szczególności tańca sportowego, a także rozwój rekreacji ruchowej.   

                                                                   

                                        § 2

 

1. Federacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 7 kwietni 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855, z póżn zm.) oraz ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.  art.7 (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z póżn zm.)

2. Federacja samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne określające jego działalność.

                                                                         

                                        § 3

 

1. Federacja może współpracować w zakresie swej działalności z innymi organizacjami sportowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się popularyzacją i upowszechnianiem tańca.

2. Federacja może być członkiem organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.

3. W kontaktach międzynarodowych Federacja może używać odpowiednio nazwy SILESIAN Dance Sport Federation.

                           

                                          § 4

 

1. Terenem działania Federacji jest obszar województwa śląskiego.

2. Dla realizacji swych celów statutowych Federacja może z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz umów  prowadzić działalność poza granicami województwa śląskiego i Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Federacji jest miasto Katowice.

                                         

                                        § 5

 

 Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

 

                                        § 6

 

Federacja działa w dyscyplinie tańca.                                                                                                 

 

                                        § 7

 

 Federacja może posiadać  własne godło i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

                                        § 8

 

1. Federacja opiera swą działalność na pracy społecznej członków zrzeszonych w niej oraz działaczy.

2. Do prowadzenia swoich spraw Federacja może zatrudniać pracowników.

 

                                        § 9

 

 Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

 

                                        § 10

 

Federacja może w celu realizacji swych celów statutowych współpracować z innymi    organizacjami lub do nich przystępować w granicach prawem dozwolonych.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

                                        § 11

 

Podstawowymi celami Federacji są:

1. Organizacja, rozwój i popularyzacja tańca sportowego oraz innych form tańca.

2. Podejmowanie działań na rzecz promocji tańca.

3. Organizacja, rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.

4. Rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania tańca sportowego oraz innych form tanecznych w różnych środowiskach.

5. Kształtowanie wśród członków zrzeszonych w klubach patriotyzmu, dyscypliny solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

6. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Federacji.

 

                                        § 12

 

Do podstawowych zadań Federacji należą:

1. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu i rekreacji w zakresie różnych form tańca w ramach Federacji.

2. Kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z uprawianiem i promocją różnych form tańca w ramach Federacji.

3. Współdziałanie w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej.

4. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi oraz terytorialnymi organizacjami i instytucjami sportowymi.

5. Wspomaganie działań tworzących dogodne warunki do uprawiania tańca sportowego oraz różnych form tańca.

6. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie sportu i upowszechniania kultury fizycznej.

7. Organizowanie i prowadzenie w ramach Federacji turniejów, konkursów, przeglądów, pucharów, festiwali, itp. o randze regionalnej, ogólnopolskiej, międzynarodowej i mistrzowskiej we wszystkich kategoriach.

8. Opracowywanie i wydawanie przepisów, regulaminów i zasad współzawodnictwa sportowego w ramach Federacji, a także wydawanie zasad dotyczących uprawiania różnych form tańca w sposób zgodny z normami prawa polskiego oraz postanowieniami organizacji do których Federacja należy.

9. Przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji Federacji do reprezentacji okręgowej narodowej i innych zespołów reprezentacyjnych do udziałów w zawodach mistrzowskich oraz innych turniejach i przeglądach międzynarodowych.

10. Organizowanie zawodów oraz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form tańca.

11. Propagowanie uprawiania tańca, a także upowszechnianie i stosowanie innych form aktywnego wypoczynku.

12. Współpraca, organizacja i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów w granicach obowiązującego prawa bezpośrednich kontaktów z okręgowymi i narodowymi federacjami i związkami w kraju i za granicą, a także współdziałanie w realizacji celów i zadań organizacji krajowych i międzynarodowych do których Federacja należy.

13. Zapewnienie przestrzegania w zawodach organizowanych przez Federację okręgowych, krajowych i międzynarodowych przepisów.

14. Opracowywanie, w ramach Federacji, planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy społecznych i pracowników etatowych oraz weryfikacja metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką różnych form tańca.

15.Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków Federacji, w tym zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, i działaczy społecznych niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz postanowień i decyzji obowiązujących w Federacji.

16. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Federacji w wyniku ich działania w dziedzinie różnych form tańca.

17. Wydawanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Federacji.

18. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Federacji oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, i działaczy społecznych, działających w ramach Federacji, za naruszenie niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz postanowień i decyzji obowiązujących w Federacji.

19. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Federacji.

20. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej dotyczącej działalności Federacji.

21.Prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej, szkoleniowej i popularyzatorskiej oraz inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie różnych form tańca.

22. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem różnych form tańca.

23. Organizowanie konferencji i seminariów na tematy stanowiące cele działań Federacji.

24. Zajmowanie stanowiska i wydawania opinii w sprawach istotnych dla tańca w kraju i za granicą.

25. Zgłaszanie kandydatów do prac w krajowych i międzynarodowych organizacjach zajmujących się problematyką tańca.

26. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnym, rozwijanie działalność w zakresie budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji tych obiektów.

27. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej i rekreacji w szczególności w zakresie różnych form tańca.

28. Wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Szkół Mistrzostwa Sportowego kształcących uzdolnioną młodzież w tańcu sportowym.

29. Nadawanie klubom sportowym działających w ramach Federacji licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Federację.

30. Udzielanie licencji zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i menedżerom działającym w ramach Federacji.

31. Realizacja zadań zleconych w zakresie różnych form tańca, podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem, zmierzających do realizacji statutowych celów.

 

 

ROZDZIAŁ IIi

CZŁONKOSTWO

 

                                        § 13

 

1. Członkowie Federacji dzielą się na:

 

1/ zwyczajnych,

2/ wspierających,

3/ honorowych.

 

                                        § 14

 

1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być kluby sportowe działające w zakresie tańca sportowego i posiadające osobowość prawną.

2. Członkami wspierającymi Federacji mogą być osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej – zainteresowane realizacją celów Federacji, wspierające działalność Federacji organizacyjnie, finansowo lub w inny sposób.

3. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Federacji może być nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu tytuł Członka Honorowego Federacji.

4. Przyjęcie członków:

     1/ Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia, do którego należy dołączyć wypełnioną deklarację członkowską wraz z dokumentację potwierdzającą dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedniej terytorialnie ewidencji stowarzyszeń i związków sportowych oraz potwierdzenie uiszczenia wpisowego w wysokości określonej uchwałą Zarządu Federacji.

     2/ W przypadku nie wykazania uiszczenia wpisowego, o którym mowa w ustępie 1 pisemne zgłoszenie o przyjęcie w poczet członków Federacji nie będzie przez Zarząd rozpatrywane.

5. Szczególne formy wspierania Federacji przez członków, wymienionych w ust. 2 pkt. 2, mogą być określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Zarządem Federacji.

6. Związkowi przysługuje prawo badania zgodności statutów podmiotów wymienionych w ust. 1 co do ich zgodności ze statutem Federacji.

7. Od negatywnej decyzji Zarządu, dotyczącej przyjęcia w poczet członków federacji, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie z uzasadnieniem. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

                                        § 15

 

Członkowie Federacji zobowiązani są do:

1/ przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,

2/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i programu działania Federacji,

3/ stosowania się do uchwał statutowych władz Federacji i wydanych przez nie przepisów i regulaminów,

4/ regularnego opłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych oraz innych opłat ustalonych w oparciu o statut przez władze Federacji.

 

                                        § 16

 

Członkom Federacji przysługuje następujące uprawnienia:

1. Członkom zwyczajnym:

    1/ czynne prawo wyborcze do władz Federacji wykonywane poprzez swoich delegatów, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 21.

     2/ bierne prawo wyborcze do władz Federacji wykonywane poprzez swoich delegatów, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 23.

     3/ prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Federacji we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Federacji oraz funkcjonowania jego władz i organów;

     4/ prawo posiadania aktu członkostwa;

     5/ prawo do rekomendacji, gwarancji i opieki Federacji w swej działalności;

     6/ prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Federacji.

2. Członkom wspierającym i członkom honorowym przysługuje wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

                                        § 17

 

Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku:

1. rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Federacji – po uregulowaniu zobowiązań członkowskich,

2. wykluczenia w trybie uchwały przez Zarząd:

    a/ za działalność sprzeczna ze statutem, bądź uchwałami władz Federacji,

    b/ z powodu nie uczestniczenia w pracach Federacji,                                                                  

    c/ w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 3 miesięcy  

    pomimo pisemnego upomnienia.

3. likwidacji, bądź ogłoszenia upadłości.

 

                                        § 18

 

1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 17 pkt. 2, członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 1. przez Walne Zgromadzenie uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Federacji powoduje zawieszenie jego praw członkowskich, wymienionych w § 16 statutu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FEDERACJI I ICH ORGANY

 

                                        § 19

 

Władzami Federacji są:

 

  1. Walne Zgromadzenie Delegatów.
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.

 

                                        § 20

 

Kadencja wszystkich władz Federacji trwa 4 lata.

 

                                        § 21

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.

2. Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos, wyrażony przez delegatów wspólną decyzją. W przypadku braku uzgodnionej decyzji głos uznany jest za nieważny.

3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia głosowania decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Uchwały pozostałych władz i organów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

5. Głosowania odbywają się w sposób jawny, z wyłączeniem wyboru władz, gdzie obowiązuje głosowanie tajne.

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

 

                                        § 22

 

1. Najwyższa władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne /sprawozdawczo-wyborcze/ lub nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.

4. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie ważnej potrzeby:

     1/ na podstawie własnej uchwały,

     2/ na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Komisję jednomyślnie w obecności co najmniej 2 jej członków,

     3/ na złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem wniosek co najmniej 4/5 członków zwyczajnych Federacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów musi być zwołane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia stosownego wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

 

                                        § 23

 

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą:

       1/ z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych Federacji, odpowiednio w liczbie od 1 do 5 delegatów, wybranych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

        2/ z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków wspierających, w liczbie do 3, wybrani uchwałą swoich władz oraz członkowie ustępujących władz Federacji nie będący delegatami.

        3/ poza osobami wymienionymi w pkt. l i 2. w Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczyć  mogą z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym zaproszeni przez Zarząd Federacji goście i członkowie honorowi Federacji.

2. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów wymagana jest obecność delegatów co najmniej połowy członków zwyczajnych, w pierwszym terminie, w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych do głosu stanowiącego.

3. Termin Walnego Zgromadzenia Delegatów jego miejsce oraz projekt porządku i regulamin obrad uchwala Zarząd Federacji, podając treść tej uchwały do wiadomości wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem obrad.

 

                                        § 24

 

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

       1/ uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

       2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

       3/ udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,

       4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

       5/ uchwalanie zmian statutu,

       6/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji,

       7/ rozpatrywanie wniesionych przez członków Federacji odwołań od uchwał władz Federacji,

       8/ rozpatrywanie skarg członków Federacji na działalność Zarządu,

       9/ uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

     10/ nadawanie na wniosek Zarządu godności członka honorowego Federacji,

     11/ rozstrzyganie w sprawach, w których statut nie określa kompetencji innych władz Federacji.

 

 

 

ZARZĄD

 

                                        § 25

 

1. Zarząd Federacji składa się z 3-7 osób – stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, w tym Prezesa Federacji, Sekretarza, Skarbnika i nie więcej niż 2 wiceprezesów oraz członków.

2. Wszystkie funkcje obsadzane są w trybie głosowania na zebraniu konstytuującym Zarządu.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

4, Zasady i tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów regulamin, a organizuje i kieruje nim Prezes Federacji. W przypadku braku regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Zarząd uchwala tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

      1/ śmierci

      2/ pisemnej rezygnacji,

      3/ uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczenie z władz Federacji.

6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to miejsce kooptacji z pośród  uprawnionych członków.

7. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej 2 razy w roku podając do wiadomości termin i porządek dzienny na co najmniej 7 dni przed datą obrad.

8. Zebranie Zarządu prowadzi Prezes lub wyznaczony przez niego wiceprezes.

9.Członkowie Zarządu nie mogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić nieobecność. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub 1 z wiceprezesów.

10. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć w miarę potrzeb z głosem doradczym: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego jej członek  Federacji, główny  księgowy Federacji oraz przedstawiciele Komisji Dyscyplinarnej, a także działających przy Zarządzie organów opiniodawczych i doraźnych. Udział wymienionych osób jest obligatoryjny przy podejmowaniu przez Zarząd uchwał w przedmiocie objętym kompetencją reprezentowanych przez nie organów.

 

                                        § 26

 

1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

      1/ reprezentowanie Federacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu; za Federację występuje Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.

      2/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,

      3/ uchwalanie programu działania Federacji,

      4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji zgodnie z odpowiednimi przepisami,

      5/ przyjmowanie i skreślanie oraz ocena działalności zwyczajnych i wspierających członków Federacji,

      6/ uchwalanie planów działania i planów finansowych Federacji, w tym terminarza posiedzeń Zarządu,

      7/ rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Federacji we wszystkich przypadkach, w których statut bądź regulaminy takie odwołanie przewiduje,

      8/ reprezentowanie Federacji wobec krajowych międzynarodowych organizacji tańca sportowego oraz organizacji, których Federacja jest członkiem lub w których posiada status obserwatora oraz podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Federacji do tych organizacji lub rezygnacji z ich członkostwa, a także wyznaczanie osób mających reprezentować Federacja w tych  organizacjach,

     9/ ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego, opłat za licencje i innych opłat na rzecz Federacji związanych z jego statutowa działalnością:

    10/ uchwalanie regulaminów i nadzorowanie stałych organów opiniodawczo-doradczych i wykonawczych działających przy Zarządzie z mocy statutu oraz powoływanie, w miarę potrzeb,  nadzorowanie i rozwiązywanie innych organów problemowych działających przy Zarządzie i zatwierdzanie ich regulaminów,

    11/ wybór delegatów reprezentujących Federacja w organizacjach współpracujących,

    12/ rozwiązywanie w zakresie przewidzianym statutem i przepisami Federacji sporów, związanych z działalnością członków Federacji,

    13/ wydawanie przepisów dyscyplinarnych, powoływanie organów dyscyplinarnych i nadzór nad ich działalnością oraz podejmowanie uchwał w zakresie nałożenia kar.

    14/ zatrudnianie Głównego Księgowego Federacji i pracowników Federacji, określanie zakresu ich kompetencji i udzielanie stosownych pełnomocnictw,

    15/ powoływanie Kadry Federacji w tańcu sportowym z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej,

    16/ uchwalanie szczegółowych zasad do nadawania i pozbawiania licencji dla klubów, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i menedżerów, działających w ramach Federacji,

    17/ nadawanie i zawieszanie klubom sportowym licencji, uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w tańcu sportowym, w ramach Federacji,

    18/ nadawanie i zawieszanie licencji dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i menedżerów, działających w ramach Federacji

    19/ wdrażanie obowiązujących przepisów antydopingowych,

    20/ uchwalanie wewnętrznych regulaminów dotyczących tańca sportowego w Okręgu Śląskim, o ile nie zostały zastrzeż-one do kompetencji innych władz,

    21/ występowanie do właściwych organów administracji państwowej w sprawach:

          – dotacji,

          – szkolenia i doszkalana kadr trenerskich i instruktorskich,

          – budowy lub modernizacji urządzeń sportowych i produkcji sprzętu na potrzeby tańca sportowego,.

    22/ inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju tańca sportowego,

    23/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń zgodnie z § 22 ust. 3 i 4 statutu,

    24/ przygotowanie sprawozdania z działalności Federacji oraz pracy Zarządu dla Walnego Zgromadzenia oraz dla potrzeb Komisji Rewizyjnej, a także niezbędnych w tym zakresie dokumentów,

    25/ uchwalanie zasad funkcjonowania i regulaminu Biura Federacji,

     26/ nadawanie bądź wnioskowanie nadania odznaczeń i wyróżnień, stosownie do właściwych przepisów,

     27/ prowadzenie własnych przedsięwzięć w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr tańca sportowego oraz działalności wydawniczej w tym zakresie,

     28/ organizowanie lub zlecanie członkom lub innym podmiotom organizacji przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych innych niż objęcie organizacją systemu współzawodnictwa sportowego,

     29/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Federacji.

 

 

 

ORGANY DORADCZE, OPINIODAWCZE I WYKONAWCZE ZARZĄDU

 

                                        § 27

 

1. Zarząd Federacji może w miary potrzeb powoływać organy doradcze, opiniodawcze bądź wykonawcze.

2. Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter organu, jego skład, strukturę i zakres kompetencji.

3. Powołane w tym trybie organy działają na podstawie regulaminu, który zatwierdza Zarząd Federacji.

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

                                        § 28

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu nie później niż 14 dni po Walnym Zgromadzeniu wybierając spomiędzy osób, które weszły w jej skład: przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Federacji ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy ponadto badanie okresowych sprawozdań i bilansów.

4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu Federacji w sprawach objętych zakresem jej kontroli oraz występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.

5. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi i organowi nadzoru.

6. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

7. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów na warunkach ustalonych w § 22 ust.4 pkt.2.

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w zebraniach Zarządu i Prezydium oraz wszystkich innych organów Federacji z głosem doradczym.

9. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 25 ust.5 i 6.

10. 1) Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

      2) W przypadku braku regulaminu, o którym mowa w pkt.l Komisja Rewizyjna uchwala na pierwszym zebraniu tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 

 

                                                       

BIURO FEDERACJI

 

                                        § 29

 

1. W razie potrzeby Zarząd może powołać Biuro Federacji jako organizacyjno-wykonawczą i administracyjną jednostkę zabezpieczającą techniczną stronę działalności Federacji, a w szczególności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów doradczych i wykonawczych.

2. Podejmując uchwałę, o której mowa wyżej Zarząd określi struktury Biura i zakres kompetencji jego pracowników.

3. Pracownikami Biura mogą być osoby posiadające kwalifikacje zawodowe niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania technicznej obsługi działań podejmowanych we wszystkich określonych statutem dziedzinach działalności Federacji, angażowani na podstawie umowy z zachowaniem wymogów kodeksu pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

                                        § 30

 

1. Federacja ma prawo nagradzania i wyróżniania w ramach obowiązujących przepisów zasłużonych dla tańca sportowego działaczy, sędziów, trenerów i zawodników.

2. Federacja może występować o nadanie osobom, o których mowa w ust. l odznaczeń i wyróżnień państwowych i resortowych.

3. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. l oraz wnioskowane w sprawach wymienionych w

    ust. 2 należy do kompetencji Zarządu.

 

                                        § 31

 

Federacja może posiadać swą Odznakę Honorową, której wzór i zasady przyznawania określi regulamin zatwierdzony przez Zarząd.                                                                                             

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

                                        § 32

 

Federacja jest uprawniona do nakładania kar dyscyplinarnych na swoich członków, członków władz oraz zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów oraz działaczy, działających w ramach Federacji.

 

                                        § 33

 

1. Organem dyscyplinarnym Federacji jest Komisja Dyscyplinarna.

2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 2-5 członków, w tym przewodniczącego, powołanych przez Zarząd na okres kadencji władz.

3. Na przewodniczącego powoływany jest członek Zarządu.

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Federacji.

 

                                        § 34

 

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy rozpoznanie spraw członków, członków władz, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy obwinionych o naruszenie norm etycznych lub nie przestrzeganie statutu, regulaminów, przepisów i uchwał władz Federacji.

 

                                        § 35

 

Komisja Dyscyplinarna może wnioskować do określonych statutem władz Federacji o:

 

1/ nałożenie kary:

– upomnienia,

– nagany,

– pozbawienia licencji,

– zakazu organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu,

– weryfikacji osiągniętego wyniku,

– pozbawienia tytułów federacyjnych,

– dyskwalifikacji na czas określony lub dożywotnio,

– wykluczenia z kadry Federacji,

– wykluczenia z władz,

– zakazu pełnienia funkcji,

– podania orzeczenia do publikacji wiadomości (kara dodatkowa);

 

2/ podjęcie uchwały o:

– wykluczeniu z Federacji

– pozbawieniu członkostwa honorowego,

– pozbawieniu Odznaki Honorowej Federacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK FEDERACJI

 

                                        § 36

 

1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, mienie ruchome i fundusze.

2. Na fundusze Federacji składają się:

    1) opłaty wpisowe, składki członków oraz opłaty za wydane licencje;

    2) opłaty związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa Federacji,

    3) wpływy z zawodów organizowanych przez Federacja,

    4)  wpływy z działalności gospodarczej jeżeli federacja taką prowadzi,

    5) dotacje, darowizny oraz środki pochodzące z fundacji i innych źródeł.

    6) wpływy z działalności statutowej,

    7) dochody z majątku klubu

 

                                        § 37

 

Federacja prowadzi gospodarkę finansowa i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                        § 38

 

Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Federacji wymagane jest współdziałanie dwóch dowolnych członków Zarządu, w tym jednym ze składających oświadczenie winien być Prezes Sekretarz lub Skarbnik.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE SIĘ FEDERACJI

 

                                        § 39

 

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności delegatów reprezentujących przynajmniej połowę członków zwyczajnych Federacji, uprawnionych do udziału w tym Zgromadzeniu.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Federacji określa sposób likwidacji, likwidatorów oraz cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Federacji.

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                        § 40

 

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem rejestracji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o sporcie, kulturze fizycznej oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

3. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Federacji.